White Paper

WHITE PAPER

GO24 Token là tài sản được sử dụng xuyên suốt hệ sinh thái GO24 Project. Người sở hữu GO24 token được chia sẽ 30% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của GO24 Project, đồng thời nhận được các lợi ích khác.

Chi Tiết tại Whitepaper GO24 Token :